Het Centrumplan voor Boukoul

De Kerngroep voor een Leefbaar Boukoul informeert u op deze pagina over de ontwikkelingen en de voortgang.

Een korte samenvatting van de bereikte resultaten tot en met November 2023  met ook een korte terugblik van de opzet en het doel van de KLB:

 Gemeente Roermond geeft aan: Haalbaarheidsstudie laat zien dat Centrumplan in huidige opzet niet haalbaar is 

CENTRUMPLAN BOUKOUL NIET HAALBAAR

 Resultaten tot en met December 2022  met allereerst een korte terugblik van de opzet en het doel van de KLB:

  1. Doel KLB
De KLB heeft als doel om de leefbaarheid in Boukoul te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Tijdens de verschillende dorpsinfoavonden met dit thema zijn door de Boukoulse gemeenschap veel ideeën en gedachten naar voren gebracht. De ingebrachte voorstellen zijn gebundeld in 3 belangrijke gebieden, te weten:
  • wonen
  • open dorpshuis
  • behoud van de school
De Wijkraad heeft de uitwerking van de voorstellen neergelegd bij de KLB, die bestaat uit leden van de wijkraad en een aantal enthousiaste vrijwilligers uit ons dorp. Klik hier om de mensen achter de KLB beter te leren kennen.
  1. Leefbaarheidsplan Boukoul
Medio 2020 heeft de gemeente zich bereid verklaard een financiële bijdrage te leveren voor de ontwikkeling van een plan. Dit maakte het mogelijk om samen met architecten bureau Engelman, een plan te ontwerpen. Hierbij zijn de 3 thema’s, aangebracht door de dorpsbewoners, met elkaar verbonden; wonen, open dorpshuis en behoud van de school hebben geresulteerd in het zgn. leefbaarheidsplan Boukoul. Dit plan is begin 2021 voorgelegd aan de opdracht gevende wethouders van de gemeente Roermond. Klik hier voor de schets van het centrumplan.
  1. Behoud school in Boukoul
Belangrijk aspect in het Integrale Huisvestingsplan van de gemeente Roermond is dat de St. Theresia school is gekenmerkt als “te behouden” en daarmee in aanmerking komt voor vernieuwbouw, dan wel nieuwbouw. De belangrijkste vertegenwoordigers in het Centrumplan, de St. Theresiaschool, het gemeenschapshuis de Kamp en de kerk, hebben eind 2021 een intentieverklaring ondertekend, waarin ze zich uitspreken ten gunste van het voorgestelde leefbaarheidsplan. Verschillende mutaties in de ambtelijke bezetting en de gemeente raadsverkiezingen van maart 2022 hebben tot enige vertraging geleid in de voortgang.
  1. Intentieverklaring Eind 2022 is de intentieverklaring met de betrokken partijen, in samenspraak met wethouder Felix van Ballegooij, opnieuw bekrachtigd.
  1. Activiteiten 2022 In 2022 heeft de KLB zich verder geconcentreerd op het intensiveren van de samenwerking met de gemeente Roermond om te onderzoeken of het Centrumplan financieel en praktisch uitvoerbaar is. Daarnaast hebben we ook verschillende bezoeken afgelegd aan vergelijkbare initiatieven in andere gemeentes om een beeld van de mogelijkheden te krijgen en te leren van hun ervaringen. We vergaderen maandelijks met de leden van de KLB om de resulaten, actiepunten en voortgang te bespreken en vast te leggen.
  1. Planning 2023 Een “go/no go” wordt verwacht medio 2023. Parallel aan het haalbaarheidsonderzoek zal ook de aandacht blijven uitgaan naar eventuele alternatieven, met steeds in gedachte: het behoud en verbetering van de leefbaarheid in Boukoul.
  1. Website Jullie kunnen de KLB updates blijven volgen via de website van de Wijkraad, vanaf februari 2023 in een nieuw jasje.
Namens de leden van de KLB een mooi en gezond 2023 toegewenst! Wiel Ties voorzitter Het Centrumplan Boukoul