Nieuws

Kort verslag van de Info-avond
opkomst: 75 personen

KLB - stand van zaken
door Wiel Ties

Wat is eigenlijk het probleem. Verenigingen houden hun ledental maar matig op peil, er is sprake van vergrijzing, vitaliteit en zorgbehoefte komt, zo die er al niet is. 

Behoefte aan samenhang door verenigingen. Hoe blijven we aantrekkelijk voor de jeugd/de toekomst en kunnen we ouderen opvangen, zodat ze zo lang mogelijk hier kunnen blijven wonen.
We zullen ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken. 

Samen met de gemeente Roermond gesproken wat voor Boukoul de beste oplossing zou zijn.

Aandacht voor leefbaarheid, gevraagd naar medewerking voor de beste aanpak. Groot onderzoek (haalbaarheidsstudie) naar oplossing die de leefbaarheid op peil houdt/versterkt.
Onderzoeksvraag: Wat is de meest optimale, integrale mogelijkheid om de leefbaarheid en de sociale samenhang in Boukoul te stimuleren en te ondersteunen. Open voor alle oplossingen. Een BMV is mooi, maar geen doel op zich.
Onderzoek heeft een doorlooptijd van zes maanden. Finish in zicht eind 2019.
Via de website, Facebook en mail houden we de gemeenschap op de hoogte.
Wethouder Smitsmans geeft de aanmoediging mee, om gedurende het onderzoek al aan de slag te gaan met concrete acties die in dezelfde behoefte voorzien, als waar het onderzoek over gaat.


-Dorpskermis
door Juul Goertz

De organisatie van de kermis is vorig jaar overgenomen door een groep jeugdige Boukoulnaren, uit diverse verenigingen, aangevuld met horeca-eigenaren Ben en Carla (Cafe Soranus).
Het beleid is dat de kermissen in de kleine kernen op termijn zullen verdwijnen. Gemeente is gaande met een inventarisatie en wil waar mogelijk de vlucht vooruit nemen, men onderzoekt alternatieven in samenspraak met de wijken. De huidige organisatie streeft een dagvullend, concurrerend feest na voor alle leeftijden, met oog voor traditie. De organisatie is over het vervolg in gesprek met de gemeente en wil graag gevoed worden door ideeën vanuit de bewoners. Ideeën kunnen gemaild worden naar sikretaris@kwekkerteboekoel.nl


-Buslijn 794

door Jan Beek

Sinds kort rijdt er weer een buurtbus van Boukoul naar Roermond station v.v. Van 1979 tot 1984 heeft Boukoul ook al een buurtbus gehad, destijds met 42 vrijwillige chauffeurs, nu zijn er dat 20. Als dit huidige aantal wordt uitgebreid, kan de bus ook op zaterdag gaan rijden. Nu rijdt er in het weekeinde een belbus op afroep. Detail: De bus heeft nog geen automatische deur, dit is wel de wens en naar verwachting is deze er wel bij het begin van de zomer. Sinds 13 augustus jl. zijn er 4538 passagiers vervoerd. Vervoersaantallen zitten in een stijgende lijn.
Qua continuïteit; over (waarschijnlijk) een jaar vindt er een evaluatie plaats. Aantallen zullen zeker meewegen bij het bepalen van de doorgang en voortgang, maar is geen concrete termijn en geen hard cijfer afgesproken. De cijfers uit het eerste jaar zullen wel enig perspectief moeten bieden.

-Glasvezel in het buitengebied
door Yvonne Wolters

Buitengebieden zijn tot op heden nog steeds verstoken van snel internet. Glasvezelvanbuitenaf heeft in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid onderzocht om in het buitengebied van diverse Limburgse gemeenten snel internet aan te leggen. Er is een ondergrens van 52% voordat internet gerealiseerd kan worden. Die ondergrens is gehaald en het gaat dus door. Op dit moment wordt het adressenbestand gecompleteerd en de aannemer maakt een ontwerp. Dit ontwerp moet door de verschillende gemeenten worden goedgekeurd. Dit proces gaat enkele maanden duren. Vervolgens kan aanleg worden gerealiseerd, waarbij op elk huisnummer een schouw plaatsvindt. Via de media wordt de gemeenschap op de hoogte gehouden van de voortgang. Bewoners die zich hebben aangemeld worden eveneens persoonlijk bericht. Oplevering uiterlijk eind 2020.


-Wateroverlast

door Jos Chorus

Wateroverlast als gevolg van hevige regenval, opkomend grondwater of plotselinge overstromingen. Het veranderende klimaat maakt dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen. Met name daar waar het water niet snel genoeg weg kan via de bodem of het riool. In bebouwde gebieden is meestal sprake van een gemengd riool. Gescheiden riool houdt in dat het regenwater via een apart infiltratieriool terug de bodem in vloeit. Bij pieken loopt de straat vol en het water de huizen in. Putdeksels komen omhoog, toiletten stromen over, kelders staan blank. Een gevaar voor de volksgezondheid, naast de zeer vervelende overlast.
Wiens verantwoordelijkheid is dit? Die van de burger? En de gemeente? Het rioleringsstelsel: de capaciteit verhogen totdat ook pieken verwerkt kunnen worden is te duur, ondanks de nieuwe overstort naar de Eppenbeek is er nog steeds sprake van overlast. Rieterweg heeft eveneens een overstort, aangelegd na de renovatie van deze weg, enkele jaren geleden.
Minder betonnen tuinen en meer groen, zorgt voor een makkelijkere afvoer. Meer straten aansluiten op een infiltratieriool.
Bij de bestaande gevallen op de Beneden Boukoul wordt een advies geformuleerd over een oplossing en is er contact met bewoners over korte en lange termijnoplossingen. Op de Boven Boukoul onderzoekt met de oorzaak nog, die is nu nog niet helder. Metingen worden verricht.
Op de Elmpterbaan wordt door bewoners aangegeven dat de beek verstopt is door bladeren e.d. De onderdoorgang op de Bergstraat is te smal, zeker als die verstopt is. Daar wordt ook nader onderzoek gepleegd. 

De Wijkraad heeft dit punt opgepakt n.a.v. concrete meldingen op de Beneden Boukoul, Boven Boukoul, Bergstraat/Elmpterbaan (duiker aan de achterzijde). Daarop is er overleg geweest met de gemeente hierover. Deze drie gevallen zijn bekend bij de gemeente. De Wijkraad nodigt u uit om nieuwe gevallen te melden via de website van de gemeente.