Nieuws

 

NIEUWS

 

Hieronder vindt u per vergadering elke keer de hoofdpunten.  

Hoofdpunten uit de vergadering van december 2017

In deze vergadering is met de werkgroep Kamp gesproken over de enquete. De respons en de resultaten zijn positief en worden in februari gepresenteerd bij de info-avond in de Kamp, woensdag 21 februari om precies te zijn. 

de werkgroep wonen is in gesprek met de gemeente, o.a. over de mogelijkheid van starterswoningen in Boukoul. Vooralsnog lijkt dit lastig te realiseren, vanwege bestaande regelgeving/beleidsruimte in gemeentelijk woonbeleid en kansen medewerking projectontwikkelaars.

Hoofdpunten uit het tussentijds overleg van oktober 2017

Vanwege het feit dat de conclusies uit de enquete van de werkgroep 'de Kamp' nog niet beschikbaar is, hebben we besloten de info-avond voor de gemeenschap te verplaatsen naar 21 februari 2018. Alle drie de werkgroepen zullen dan een inhoudelijke terugkoppeling geven over wat zij tot nu toe bereikt hebben. 

Daarnaast is er nog gesproken over herinrichting, verfraaiing voorterrein van de kerk. Terrein is echter niet van de gemeente. 

Hoofdpunten uit de vergadering van september 2017

Diverse bespreekpunten m.b.t. wonen, werk en gemeenschapshuis. Terugkoppeling tijden info-avond (februari 2018). 

Wijkraad organiseert zelf geen herhalingscursussen voor de AED maar koppelt wel verenigingen aan elkaar die dit zelf willen oppakken. Interesse? Stuur ons een mail. info@wijkraadboukoul.nl

Hoofdpunten uit de vergadering van 3 juli 2017

Na een aantal jaren extra activiteiten te hebben geinitieerd en georganiseerd, stopt de wijkraad met de ondersteuning van de kermis. Het was van begin af aan de bedoeling dit slechts een aantal jaren te doen. Vrijwilligers die dit willen overnemen zijn van harte welkom. Draaiboeken en advies wordt op verzoek beschikbaar gesteld.

Na de werkgroep wonen, is de werkgroep de Kamp ook bezig met een enquete. Deze is in ontwikkeling. Tevens is er een nieuwe info-avond gepland op 22 november a.s. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

In het najaar is er weer een wijkrondgang. Actuele zaken kunnen worden gemeld via de mail of Facebook. 


Hoofdpunten uit de vergadering van 22 mei 2017

De wijkraad heeft de afgelopen vier jaar de kermis ondersteund door middel van diverse gratis activiteiten en o.a. het maken van een huis-aan-huis-folder. In het kader van leefbaarheid heeft de wijkraad dit een aantal jaren gedaan, met van begin af aan het doel dit stokje op termijn over te dragen. Dit jaar zullen wij geen extra activiteiten meer organiseren, om diverse redenen. Geïnteresseerden die het stokje willen overnemen, kunnen zich melden bij een van de leden.  

De diverse werkgroepen WONEN-SCHOOL-KAMP zijn voortvarend aan de slag gegaan. De enquete van de werkgroep wonen is door bijna de helft van de gemeenschap ingevuld. Deze enquete wordt op dit moment geanalyseerd. De inhoud zal gebruikt worden voor een gesprek over woonbeleid met de gemeente. 


Hoofdpunten uit de vergadering van 3 februari 2017

Uit de discussie-avond zijn drie actiegroepen voortgekomen. De drie groepen gaan ieder met hun eigen thema aan de slag; wonen, school en gemeenschapshuis de Kamp. In de periode maart/april zullen zij voor het eerst bij elkaar komen. 
De functie van de commissie leefbaarheid, binnen de wijkraad, komt daarmee te vervallen. Deze groep vrijwilligers heeft in de afgelopen maanden een uitstekende bijdrage geleverd en daarmee is haar taak afgerond. Bedankt daarvoor!

Daarnaast zijn nog een aantal kleinere punten besproken, waaronder het ruimen van de grafstenen en het netjes afvoeren van de stenen. Stenen lagen aan de kant van de weg, met de  tekstkant naar beneden, discreet, maar toch een doorn in het oog van sommige bewoners. Met betrokkenen is gesproken. De klus is inmiddels geklaard. 
Daarnaast heeft de wijkraad in samenwerking met de gemeente aanvullende acties in gang gezet om het probleem van hondenpoepoverlast te beperken. Dit speelt o.a. op de groenstrook bij de bushalte op de Heikamp. Bewoners van de Heikamp hebben inmiddels een brief gehad.

Hoofdpunten uit de vergadering van 18-01-2017 en discussie-avond 01-02-2017

-Deze vergadering heeft grotendeels in het teken gestaan van de voorbereiding op de discussie-avond op woensdag 1 februari. Inmiddels is deze avond geweest en we kunnen terugblikken op een grote opkomst en actieve deelname. Er zijn goede acties geformuleerd en er is voldoende animo onder de bevolking om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan specifieke vraagstukken, waaronder uitbreiding woningbouw, school e.a. Hoofdpunten uit de vergadering van 31 oktober 2016

-Deze vergadering is grotendeels besteed aan de voorbereiding van de info-avond op 22 november a.s. Hier wordt huis-aan-huis een flyer voor bezorgd evenals publicatie op Facebook. Klik op deze link voor het volledige programma (op Facebook).

https://www.facebook.com/events/827228007419036/

-De enquete over meer parkeerplaatsen op de Heikamp wordt nu door de gemeente getoetst aan huidige beleid. Binnenkort meer hierover. 

-De Wijkraad heeft in de afgelopen periode diverse gesprekken met bestuur van de Kamp gevoerd, over toekomstperspectief, mogelijkheden en visie. Meer hierover tijdens de info-avond op 22 november 2016, 20:00 uur in de Kamp. 

-Een van actiepunten van de wijkrondgang - verbreding fietspad Riet nabij bebouwde kom - is deze week gerealiseerd. 

 

Hoofdpunten uit de vergadering van 5 september 2016

-Deze vergadering had een centraal thema en ging in overleg met de commissie leefbaarheid en vertegenwoordigers van de basissschool; met name over de invulling van de info-avond. 

 

Hoofdpunten uit de vergadering van 23 mei en 27 juni 2016

-De info-avond in november in de Kamp zal als thema meekrijgen hoe we de leefbaarheid in het dorp op peil kunnen houden als het gaat om basisvoorzieningen en ook hoe alle verenigingen hier een rol bij kunnen spelen. Deze verenigingen zijn inmiddels benaderd.

-De wijkrondgang is geweest en alle aangekaarte punten zijn in behandeling genomen. Sommige zaken zijn afgerond, andere nog niet. 

-Er komt een enquete over meer parkeermogelijkheden (en dus minder groen) aan de Heikamp, mede vanwege signalen van bewoners zelf. 

-Huisarts houdt in de nabije toekomst ook spreekuur in de Kamp. Verbouwing is inmiddels gaande.

-Whatsapp-buurtpreventie loopt goed. Er is deelname uit alle straten. Binnenkort (wanneer is nog niet bekend) zal dit initiatief nog zichtbaarder gemaakt worden, door verkeersborden hierover op te hangen.  

 

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen. Meldt u zich gerust, via ons mailadres, info@wijkraadboukoul.nl